کجا هستیم

استلا سن جوونی

کارهای با اندازه های متوسط /شعبه تاریخی

Òãیä – ۲۵۰ ãÊÑ ãÑÈÚ ÇÏÇÑå ÌÇÊسطح سر پوشیده ۱۳۵۰ متر مربع – ۵۰۰۰ ãÊÑ ãÑÈÚ

 


جنووا بورزولی

سنباده کاری و براق سازی پرها

وسعت ۳۰۰ متر مربع

 


بوزلا

کارهای مکانیکی با اندازهای بزرگ

سوله: ۱۱۰۰ ãÊÑ ãÑÈÚ – زمین: ۱۵۰۰ ãÊÑ ãÑÈÚ