فولادکاری و جوشکاری

Carpenteria e Saldature

CoFLam همچنین در این زمینه با پیشرفت تکنولوژیکی خود و سرمایه گذاری در آموزش نیروی کاری خویش جوابگوی نیازهای بازار کار است
جوشکارهای ما که همگی نزد موسسات و اموزشگاههای مختلف اموزش دیده اند قادر به انجام جوشکاری های مختلف با شیوه های متفاوت هستند

ازمایشهای غیر مخرب از جمله مایعات نافذ و مواد مغناطیسی و ازمایشات قبل از مونتاژ در محل شرکت انجام می شود در حالیکه آزمایشات اشعه ایکس و آزمایشات مخرب توسط موسسات متخصص و خارج از محل شرکت انجام می شود.

ترکیبهای خاص

در ادامه برخی از ترکیبهای خاص شرکتمان را نام می بریم

  • مونتاژ و دمونتاژ چرخنده
  • واژگون سازی چرخنده
  • حمل و نقل توربین
  • پشته سازی چرخنده
  • وزنه های بلند کننده
  • پایه های حمل ونقل چرخان
  • لنگرهای پایه ریزی
  • درجهای پایه
  • غیره