تجهیزات

حد اکثر قابلیت تولید

عطف عمودی تا:

قطر   mm۴۵۰۰

ارتفاع ۳۵۰۰  mm

فرز کاری و مته کاری:

mm طول ۱۲۰۰۰ X محور

mm عمودی ۳۹۰۰Yمحور

محور mm ۱۰۰۰Z

mm سه نظام(منظور قطعه ای است که مته دلر در ان قرار می گیرد) ۸۰۰ Wمحور

                                       mm انتقال میز چرخنده ۱۷۰۰ V محور

T۳۰ گنجایش mm ۲۵۰۰X۲۰۰۰ اندازه میز چرخنده