تماس

نام*

نام خانوادگی*

شرکت

تلفن

*پست الکترونیکی

پیام

با توجه به فرمان تقنینی ۳۰ جون ۲۰۰۳ شماره ۱۹۶ (قوانین مربوط به حمایت از اطلاعات شخصی)، نویسنده اطلاعات
مربوط به استفاده از مشخصات خود را در اختیار می گذارد. مشخصات مربوط به شخص ایشان که توسط شخص وی
که با پر کردن فرمهای انفورماتیک در اختیار گذاشته شده اند، فقط به منظور تماس با شرکت جمع آوری می شوند… کامل مطالعه کنید

اجازه می دهم که از مشخصات من در زمینه کاری استفاده شود.

شعبه حقوقی و اداری
Loc.tà Vetriera, 17
17040 Stella (SV) Italy
Tel/Fax: 019 70.31.64 – 70.62.84
info@coflam.com
amministrazione@coflam.com